top of page

Algemene voorwaarden

terms and conditions

De Klant erkent dat hij voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van VLOTKAMP en hij/zij door VLOTKAMP volledig werd ingelicht omtrent het bestaan en de juridische draagwijdte van de zwaarwichtige en/of ongebruikelijke bedingen, te weten artikel 8, artikel 14 en 16, waarvan de voornaamste inhoud hieronder voor de goede orde nogmaals wordt hernomen.


De klant bevestigt aldus dat VLOTKAMP de precontractuele informatieverplichting zoals bedoeld in artikel VI.2, 7° van het Wetboek Economisch Recht heeft vervuld.

Artikel 8 Veiligheidsvoorschriften en “huisregels” VLOTKAMP


8.1 De Klant bevestigt volledig ingelicht te zijn over de veiligheidsvoorschriften of huisregels van
VLOTKAMP en bevestigt ervan op de hoogte te zijn dat hij ingevolge de gemaakte reservatie /
boeking gehouden is de veiligheidsvoorschriften ten allen tijde stipt en strikt op te volgen tijdens zijn verblijf op het domein van VLOTKAMP.


De veiligheidsvoorschriften en huisregels bestaan o.m. (doch niet-limitatief) uit:


• De diverse veiligheidsvoorschriften en -instructies vervat in onderhavige Algemene
Voorwaarden.
• De instructies voorzien in de mail met incheck-instructies.
• De veiligheidsvoorschriften zoals geafficheerd op het domein van VLOTKAMP.
• Eventuele ad hoc instructies die op het domein worden verstrekt door de Onderneming en/of
haar aangestelden.


Zo dit nodig zou blijken, kan de Onderneming steeds eenzijdige wijzigingen / aanvullingen aanbrengen
aan de veiligheidsvoorschriften, dewelke onmiddellijk van toepassing zullen zijn en aanvullend dienen te worden nageleefd door de Klant(en).

8.2 De Klant bevestigt de veiligheidsvoorschriften ten allen tijde stipt te zullen naleven en te doen naleven door de andere gasten en/of minderjarigen in zijn gezelschap. De niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften door de Klant en/of diens gezelschap gebeurt steeds op eigen risico.


De Klant is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van:


• zijn gedragingen en/of deze van de gasten in zijn gezelschap,
• iedere inbreuk op de verplichtingen voorzien in huidige Algemene Voorwaarden door de
Klant(en) zelf dan wel door de gasten in zijn gezelschap.


De Klant (en zijn gasten) vrijwaren de Onderneming voor enige aanspraak uitgaand van derden voor schade die het gevolg is van de handelingen waarvan sprake in bovenstaande alinea.

8.3 Bij overtreding van de veiligheidsvoorschriften en/of de in onderhavige Algemene Voorwaarden vervatte regels door de Klant (en/of door de gasten in het gezelschap van de Klant), en/of indien de Klant overlast veroorzaakt, indien de Klant op onverantwoorde wijze met natuur en milieu omgaat, dan wel indien de Klant zichzelf of anderen in gevaar brengt, heeft de Onderneming het recht de reservatie van de betrokken Klant(en) onmiddellijk en eenzijdig te beëindigen zonder dat hierdoor enig recht op terugbetaling of schadevergoeding ontstaat in hoofde van de Klant.


De Onderneming behoudt zich in voorkomend geval bovendien het recht voor om desgevallende bijkomende schade die zij ondervindt ingevolge de overtreding van de regels op de Klant in kwestie te verhalen.

Artikel 14 – Overmacht


14.1 Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt Onderneming van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de Klant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding.


Onder meer volgende situaties worden als overmacht aanzien: ongevallen, materiaalbreuk,
uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, werkstakingen, lock-out, diefstal, pandemieën en/of lockdowns en uitzonderlijke verkeershinder.


Onder uitzonderlijke weersomstandigheden worden (niet-limitatief) begrepen: extreme hitte,
windkracht > 4 beaufort, extreem onweer, hagel, uitzonderlijk lage of hoge waterstand, beperkte zichtbaarheid door mist of nevel …


14.2 Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt de Onderneming verder ook van haar
aansprakelijkheid t.a.v. de Klant dan wel van Derden voor enige schade die hierdoor zou zijn
veroorzaakt aan de Klant (denk hierbij bv. schade door onweer) dan wel aan derden.

Artikel 16 Eigen risico Klant – Aansprakelijkheid van de Onderneming - Exoneratiebeding


16.1 Ongelet het zorgvuldig handelen van de Onderneming kan het voorkomen dat er zich alsnog een schade of letsel voordoet in hoofde van de Klant of Derden, zonder dat de Onderneming hiervoor verantwoordelijk is.


Een verblijf bij VLOTKAMP houdt immers steeds een (verhoogd) eigen risico in hoofde van de Klant in, o.m. ook gezien de bijzondere aard van het verblijf (onbemande uitbating, verblijf in de natuur, …). De Klant bevestigt hiervan op de hoogte te zijn en verklaart zich hiermee akkoord d.m.v. het maken van een reservatie bij VLOTKAMP.


16.2 Zoals voorgeschreven in art. 8.2, gebeurt de niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften door de Klant en/of diens gezelschap steeds op eigen risico.


De Klant (en diens gezelschap) is (en zijn) bijgevolg uitsluitend en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van :

 •  zijn gedragingen en/of deze van de gasten in zijn gezelschap,

 • iedere inbreuk op de verplichtingen voorzien in huidige Algemene Voorwaarden door de Klant(en) zelf dan wel door de gasten in zijn gezelschap.

De Klant (en zijn gasten) vrijwaren de Onderneming voor enige aanspraak uitgaand van derden voor schade die het gevolg is van de handelingen waarvan sprake in bovenstaande alinea

.

16.3 De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade en/of de gevolgen van handelingen van Derden (t.t.z. niet bij onderhavige overeenkomst betrokken partijen).
De Onderneming benadrukt in dit verband dat zij hoe dan ook niet aansprakelijk is voor het door Derden veroorzaakte verlies, beschadiging of diefstal van voertuigen en/of goederen van de Klant (of de gasten in diens gezelschap), behoudens indien er in dit verband sprake zou zijn van opzet of grove schuld van de Onderneming.

16.4 De Onderneming is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade aan Derden en dient de Klant in deze hypothese niet te vrijwaren.

16.5 De Onderneming kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de schade en/of de gevolgen van een overmachtssituatie.


16.6 De Onderneming is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is gedekt door de eigen verzekering van de Klant, inclusief reis- of annulatieverzekeringen.


Voornoemde uitsluiting is evenwel niet van toepassing voor het geval sprake is van schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van de Onderneming.

16.7 De Onderneming kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor zover een zware fout of opzet in haar hoofde zou bewezen worden.


Indien de Klant met een lichamelijk letsel of overlijden wordt geconfronteerd, kan de Onderneming enkel aansprakelijk gesteld worden voor indien het schadegeval het gevolg is van een doen dan wel een nalaten van de Onderneming.

16.8 Indien de aansprakelijkheid van de Onderneming bewezen wordt zal haar gehoudenheid steeds beperkt zijn tot het bedrag waarvoor de Onderneming verzekerd is ingevolge de door haar afgesloten B.A.-verzekering.

ALGEMENE VOORWAARDEN VLOTKAMP

Artikel 1 – Informatie over de Onderneming
STAAV BV
Kleine Monnikenwerve 34
8000 Brugge
BTW-nummer: 0758.579.194
E-mail: info@vlotkamp.be
Tel.: +32 496 55 20 59 / +32 471 59 22 04

Artikel 2 – Definities

 • Overeenkomst:

De overeenkomst gesloten tussen STAAV BV en de Klant voor de levering van goederen en/of
diensten door STAAV BV in het kader van de uitbating van vakantieverblijf VLOTKAMP. De
Overeenkomst wordt beheerst door deze Voorwaarden.

 

 • Door Onderneming geleverde diensten:

De dienstverlening door de Onderneming bestaat uit de uitbating van de vakantielogies / -
verblijven onder de naam “VLOTKAMP”

 

 • Werkdag:

Elke dag, behalve zaterdag, zondag en nationale feestdagen in België.

 • Onderneming of “STAAV BV”:

STAAV BV, opgericht naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge,
Monnikenwerve 34, hebbende als ondernemingsnummer 0758.579.194, staat in voor de
uitbating van VLOTKAMP.

 

 • Klant:

Elke consument die een beroep doet op de diensten van Onderneming.

 • Voorwaarden:

De algemene voorwaarden van Onderneming, zoals vervat in onderhavig document.

 

 • Website:

De Website van de Onderneming / VLOTKAMP, te weten: www.vlotkamp.be .

Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elke boeking van een verblijf bij VLOTKAMP, op alle Overeenkomsten die met de Onderneming worden afgesloten en op alle prestaties of diensten die door de Onderneming worden geleverd.


3.2. De toepassing van de Voorwaarden wordt door de Klant aanvaard door het enkele feit van het sluiten van de overeenkomst of het plaatsen van een boeking bij VLOTKAMP.

3.3. De Voorwaarden worden aan de Klant ter beschikking gesteld vóór het afsluiten van de
Overeenkomst met de Klant.

De Voorwaarden zijn verder steeds beschikbaar en raadpleegbaar op de website van Onderneming, op volgende link: https://www.vlotkamp.be/algemene-voorwaarden

Artikel 4 – Reservatie en annulatie
4.1 De reservatie / boeking van een verblijf bij VLOTKAMP gebeurt via de Website van
de Onderneming, via een mail op het in art. 1 opgegeven mailadres dan wel via één van de OTA’s waar Vlotkamp een beroep op doet.


De reservatie wordt pas als definitief beschouwd indien de verschuldigde prijs door de Klant werd voldaan (zie ook art. ***).

4.2 De reservatie kan tot 2 weken voor de datum van het verblijf geannuleerd en/of gewijzigd
worden door de Klant en/of de Onderneming.


In geval van annulatie cfr. het voorgaande lid, is de Klant evenwel steeds een (vaste) kost van 30,00 EUR, incl. B.T.W., aan de Onderneming verschuldigd, zelfs in geval van tijdige annulatie conform bovenstaande alinea.


Het saldo wordt door de Onderneming teruggestort op de kredietkaart / volgens de betaalmethode waarmee de betaling door de Klant werd voldaan.

4.3 In geval van annulatie door de Klant in de periode van 2 weken voorafgaand aan het verblijf,
blijft de Klant het integraal bedrag verschuldigd aan de Onderneming en zal zij geen enkele
terugbetaling ontvangen.

4.4 Iedere annulatie en/of wijziging in toepassing van huidige Voorwaarden dient per mail te worden meegedeeld op het mailadres : info@vlotkamp.be.

Artikel 5 - Leeftijdsvoorwaarden
5.1 De Klant dient meerderjarig te zijn om een reservatie bij VLOTKAMP te kunnen maken. Tijdens het verblijf dient er steeds minstens één meerderjarige aanwezig te zijn.


Indien tijdens het verblijf en/of bij de controle van de identiteitsdocumenten/-gegevens van de Klant blijkt dat de Klant die de boeking heeft gemaakt (en/of diens gasten) niet meerderjarig is, heeft de Onderneming het recht om het verblijf onmiddellijk te beëindigen, zonder enig recht op (terug)betaling en/of schadevergoeding in hoofde van de Klant.

5.2 De Klant bevestigt ervan op de hoogte te zijn dat kinderen jonger dan 18 jaar ten allen tijde door een volwassene moeten vergezeld worden.

5.3 De Klant bevestigt op de hoogte te zijn van de leeftijdsvoorschriften zoals voorzien in onderhavig artikel en bevestigt deze ten allen tijde te zullen naleven.

Artikel 6 – Prijs en betaling
6.1. De prijs is deze zoals op de Website vermeld, tenzij de Onderneming zich genoodzaakt ziet deze prijs aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de bestanddelen ervan (grondstoffen, lonen, energie, ...).


6.2. De prijzen worden steeds opgegeven in EURO. De toeristenbelasting is in de opgegeven prijs inbegrepen.


6.3. Bij de bevestiging van de boeking via de Website, betaalt de Klant onmiddellijk het volledig verschuldigde bedrag via de door de Onderneming ter beschikking gestelde betalingsmethode.


6.4. Zo zou blijken dat de betaling conform art. 7.3 niet door de Onderneming zou zijn ontvangen, o.m. door een technische fout, behoudt de Onderneming zich het recht voor de boeking te annuleren.

Artikel 7 – Aankomst en vertrek / onbemande uitbating
7.1 Op de dag van de reservatie, kan de Klant ten vroegste inchecken vanaf 15u.
Op de dag van vertrek, dient de Klant het nodige te doen om ten laatste om 11u uitgecheckt te zijn. Bij het in- en uitchecken dient de Klant stipt de incheck- en uitcheck-instructies op te volgen.

7.2 De Klant bevestigt ervan op de hoogte te zijn dat de uitbater in principe niet aanwezig is op het domein van VLOTKAMP gedurende het verblijf van de Klant. De uitbating is aldus “onbemand”.
Bij vragen of problemen, is de Onderneming wel steeds bereikbaar op het telefoonnummer voorzien in art. 1.

7.3 De Onderneming bezorgt ten laatste daags voor de datum van de reservatie alle nodige
instructies aan de Klant om in (en uit) te checken, dit op het bij de reservatie opgegeven e-mailadres van de Klant.
De Klant erkent dat de boeking pas zal kunnen worden uitgevoerd, indien de online check-in-
procedure zoals voorzien in voornoemde mail volledig is doorlopen.


Tijdens de online check-in-procedure deelt de Klant de gegevens mee van de overige gasten waarvan de Klant tijdens zijn verblijf zal vergezeld zijn. Het is absoluut verboden niet-ingecheckte gasten naar het domein mee te brengen.
Zo de Klant een extra gast meebrengt die niet werd ingecheckt dan wel indien de Klant nalaat de online check-in uit te voeren, dit tegen uiterlijk 12 uur van de dag van de reservatie, zal de boeking, zonder verdere verwittiging en zonder enig recht op schadevergoeding, respectievelijk beëindigd dan wel geannuleerd worden.

Artikel 8 Veiligheidsvoorschriften en “huisregels” VLOTKAMP

8.1 De Klant bevestigt volledig ingelicht te zijn over de veiligheidsvoorschriften of huisregels van VLOTKAMP en bevestigt ervan op de hoogte te zijn dat hij ingevolge de gemaakte reservatie / boeking gehouden is de veiligheidsvoorschriften ten allen tijde stipt en strikt op te volgen tijdens zijn verblijf op het domein van VLOTKAMP.


De veiligheidsvoorschriften en huisregels bestaan o.m. (doch niet-limitatief) uit :

 

 •  De diverse veiligheidsvoorschriften en -instructies vervat in onderhavige Algemene Voorwaarden.

 • De instructies voorzien in de mail met incheck-instructies.

 • De veiligheidsvoorschriften zoals geafficheerd op het domein van VLOTKAMP.

 • Eventuele ad hoc instructies die op het domein worden verstrekt door de Onderneming en/of haar aangestelden.

Zo dit nodig zou blijken, kan de Onderneming steeds eenzijdige wijzigingen / aanvullingen
aanbrengen aan de veiligheidsvoorschriften, dewelke onmiddellijk van toepassing zullen zijn en
aanvullend dienen te worden nageleefd door de Klant(en).

8.2 De Klant bevestigt de veiligheidsvoorschriften ten allen tijde stipt te zullen naleven en te doen naleven door de andere gasten en/of minderjarigen in zijn gezelschap. De niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften door de Klant en/of diens gezelschap gebeurt steeds op eigen risico.


De Klant is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van :

 • zijn gedragingen en/of deze van de gasten in zijn gezelschap,

 • iedere inbreuk op de verplichtingen voorzien in huidige Algemene Voorwaarden door de Klant(en) zelf dan wel door de gasten in zijn gezelschap.

De Klant (en zijn gasten) vrijwaren de Onderneming voor enige aanspraak uitgaand van derden voor schade die het gevolg is van de handelingen waarvan sprake in bovenstaande alinea.

8.3 Bij overtreding van de veiligheidsvoorschriften en/of de in onderhavige Algemene Voorwaarden vervatte regels door de Klant (en/of door de gasten in het gezelschap van de Klant), en/of indien de Klant overlast veroorzaakt, indien de Klant op onverantwoorde wijze met natuur en milieu omgaat, dan wel indien de Klant zichzelf of anderen in gevaar brengt, heeft de Onderneming het recht de reservatie van de betrokken Klant(en) onmiddellijk en eenzijdig te beëindigen zonder dat hierdoor enig recht op terugbetaling of schadevergoeding ontstaat in hoofde van de Klant.


De Onderneming behoudt zich in voorkomend geval bovendien het recht voor om desgevallende bijkomende schade die zij ondervindt ingevolge de overtreding van de regels op de Klant in kwestie te verhalen.

Artikel 9 Verbod op aanwezigheid (huis)dieren
De Klant bevestigt ervan op de hoogte te zijn dat het absoluut verboden is (huis)dieren op het
domein van VLOTKAMP mee te nemen.

Artikel 10 Zwemverbod
10.1 De Klant bevestigt ervan op de hoogte te zijn dat zwemmen absoluut verboden is in de vijver op het domein van VLOTKAMP.

10.2 De Onderneming is niet verantwoordelijk voor schade en/of ongevallen ingevolge het
overtreden van voornoemd zwemverbod.


De Klant die het zwemverbod overtreedt is uitsluitend verantwoordelijk / aansprakelijk voor alle
gevolgen van dien.

De aanwezige ladder aan het vlot is uitsluitend bedoeld om veilig op het vlot te geraken nadat een persoon in het water gevallen is.

Artikel 11 Gebruik en misbruik van alcohol en drugs
11.1 Drankmisbruik (o.m. bestaande uit overmatig drankgebruik, resulterend in overlast voor de
overige gasten) en/of drugsgebruik is absoluut verboden op het domein van VLOTKAMP.

11.2 Indien de Klant zich schuldig maakt aan drankmisbruik of drugsgebruik heeft de Onderneming het recht de reservatie met onmiddellijke ingang te beëindigen.
In geval van annulatie op grond van onderhavig artikel, zal de Klant niet gerechtigd zijn op enige terugbetaling en/of schadevergoeding.

Artikel 12 Verboden te vissen

12.1 Het is niet toegelaten om te vissen in de vijver.

Artikel 13 Kano/zwemvest/peddel

13.1 Het vlot bereik je enkel door gebruik te maken van een kano. Met uitzondering van één vlot die aan de oever ligt en die zowel met kano toegankelijk is, maar ook te voet of met rolstoel.

13.2 Het is verplicht de zwemvest aan te doen bij het betreden van het wateroppervlak en deze juist aan te gespen. Neem de instructies door die je krijgt vooraf.  De kano, zwemvesten en peddels zijn inbegrepen in de prijs. De zwemvesten mogen uit eens je op het vlot bent.

 • Je krijgt de kano met naam van je vlot toegewezen.

 • Doe de kano op het strand altijd op de voorziene plaats op slot en leg hem omgekeerd zodat er geen water in kan.

 • Bevestig de kano op de juiste manier aan je vlot, zie instructies.

Bij verlies of schade van een kano/zwemvest/peddel wordt het volgende aangerekend:

 • Zwemvest:  € 50 excl. btw

 • Peddel: € 30 per peddel excl. btw

 • Kano:  tot € 1000 excl. btw

Artikel 14 Brandveiligheidsvoorschriften
14.1 De Klant bevestigt op de hoogte te zijn van het algemeen brand- en rookverbod rond én in de hutten / tenten van VLOTKAMP.


Voornoemd verbod omvat o.m. een verbod op barbecueën, koken, vuur maken, roken … (niet-
liimitatieve opsomming);

Artikel 15 Rust en respect – verbod op sluikstorten
15.1 Een verblijf in VLOTKAMP staat garant voor een rustig verblijf in een prachtige
natuuromgeving.


De Onderneming verzoekt de Klant(en) dan ook om de rust te behouden op het domein en de andere gasten op geen enkele wijze enige overlast te bezorgen.

15.2 De Klant bevestigt tevens op de hoogte te zijn van het verbod om afval achter te laten op het domein van VLOTKAMP.

15.3 In geval van geluids- en/of milieuoverlast door de Klant, heeft de Onderneming het recht om de reservatie met onmiddellijke ingang te beëindigen / te annuleren, zonder dat de Klant in
voorkomend geval aanspraak kan maken op enige terugbetaling noch op enige schadevergoeding.


De Onderneming behoudt zich in voorkomend geval bovendien het recht voor om desgevallende bijkomende schade die zij ondervindt ingevolge de overtreding van de regels op de Klant in kwestie te verhalen.

Artikel 16 – Overmacht
16.1 Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt Onderneming van rechtswege van om het even
welke verbintenis, zonder dat de Klant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding.
Onder meer volgende situaties worden als overmacht aanzien: ongevallen, materiaalbreuk,
uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, werkstakingen, lock-out, diefstal, pandemieën en/of lockdowns en uitzonderlijke verkeershinder.


Onder uitzonderlijke weersomstandigheden worden (niet-limitatief) begrepen: extreme hitte,
windkracht > 4 beaufort, extreem onweer, hagel, uitzonderlijk lage of hoge waterstand, beperkte zichtbaarheid door mist of nevel …

16.2 Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt de Onderneming verder ook van haar
aansprakelijkheid t.a.v. de Klant dan wel van Derden voor enige schade die hierdoor zou zijn
veroorzaakt aan de Klant (denk hierbij bv. schade door onweer) dan wel aan derden.

Artikel 17 - Weersomstandigheden - Slecht weer
17.1 Een reservatie bij VLOTKAMP gebeurt steeds onder voorbehoud van de
weersomstandigheden. Zo sprake is van ongunstige of onveilige weersomstandigheden (onweer met bliksem, hevige wind…) kan de overnachting om veiligheidsredenen eenzijdig worden geannuleerd door de Onderneming.


In voorkomend geval zal de Onderneming de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de toepassing van onderhavig artikel. Zo de weersomstandigheden staande het verblijf wijzigen, behoudt de Onderneming zich het recht voor het verblijf van de Klant vroegtijdig af te breken en de Klant (en diens gezelschap) te verzoeken het terrein te verlaten.


Onder ongunstige of onveilige weersomstandigheden wordt o.m. verstaan (niet-limitatieve
opsomming): extreme weeromstandigheden (extreme hitte, windkracht > 4 beaufort, extreem
onweer, hagel, uitzonderlijk lage of hoge waterstand, beperkte zichtbaarheid door mist of nevel …


De beoordeling inzake het onveilig karakter van het verblijf gelet op de extreme
weersomstandigheden berust bij de Onderneming. De Onderneming baseert zich hiervoor op de beschikbare informatie op KMI.be en is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie die op
voornoemd informatiekanaal wordt verstrekt en/of last minute of onvoorzienbare wijzigingen van de beschikbare informatie nadat het verblijf van de Klant reeds is aangevangen.


De Klant dient het oordeel van de Onderneming inzake de ongunstige of onveilige
weersomstandigheden te aanvaarden en zich hiernaar te gedragen.

17.2 In geval van annulatie van de reservatie op grond van art. 17.1 heeft de Klant de keuze om de reservatie te verplaatsen naar een latere, nog beschikbare datum dan wel om de terugbetaling van de boekingsprijs te bekomen.

Artikel 18 Eigen risico Klant – Aansprakelijkheid van de Onderneming - Exoneratiebeding
18.1 Ongelet het zorgvuldig handelen van de Onderneming kan het voorkomen dat er zich alsnog een schade of letsel voordoet in hoofde van de Klant of Derden, zonder dat de Onderneming hiervoor verantwoordelijk is.


Een verblijf bij VLOTKAMP houdt immers steeds een (verhoogd) eigen risico in hoofde van de Klant in, o.m. ook gezien de bijzondere aard van het verblijf (onbemande uitbating, verblijf in de natuur, verblijf op het water, ...). De Klant bevestigt hiervan op de hoogte te zijn en verklaart zich hiermee akkoord d.m.v. het maken van een reservatie bij VLOTKAMP.


18.2 Zoals voorgeschreven in art. 8.2, gebeurt de niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften door de Klant en/of diens gezelschap steeds op eigen risico.


De Klant (en diens gezelschap) is (en zijn) bijgevolg uitsluitend en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van :

 • zijn gedragingen en/of deze van de gasten in zijn gezelschap,

 • iedere inbreuk op de verplichtingen voorzien in huidige Algemene Voorwaarden door de Klant(en) zelf dan wel door de gasten in zijn gezelschap.

De Klant (en zijn gasten) vrijwaren de Onderneming voor enige aanspraak uitgaand van derden voor schade die het gevolg is van de handelingen waarvan sprake in bovenstaande alinea.

18.3 De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade en/of de gevolgen van handelingen van Derden (t.t.z. niet bij onderhavige overeenkomst betrokken partijen).


De Onderneming benadrukt in dit verband dat zij hoe dan ook niet aansprakelijk is voor het door Derden veroorzaakte verlies, beschadiging of diefstal van voertuigen en/of goederen van de Klant (of de gasten in diens gezelschap), behoudens indien er in dit verband sprake zou zijn van opzet of grove schuld van de Onderneming.

18.4 De Onderneming is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade aan Derden en dient de Klant in deze hypothese niet te vrijwaren.

18.5 De Onderneming kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de schade en/of de gevolgen van een overmachtssituatie.

18.6 De Onderneming is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is gedekt door de eigen verzekering van de Klant, inclusief reis- of annulatieverzekeringen.


Voornoemde uitsluiting is evenwel niet van toepassing voor het geval sprake is van schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van de Onderneming.

18.7 De Onderneming kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor zover een zware fout of opzet in haar hoofde zou bewezen worden.


Indien de Klant met een lichamelijk letsel of overlijden wordt geconfronteerd, kan de Onderneming enkel aansprakelijk gesteld worden voor indien het schadegeval het gevolg is van een doen dan wel een nalaten van de Onderneming.

18.8 Indien de aansprakelijkheid van de Onderneming bewezen wordt zal haar gehoudenheid steeds beperkt zijn tot het bedrag waarvoor de Onderneming verzekerd is ingevolge de door haar afgesloten B.A.-verzekering.

Artikel 19 Beschadiging aan de hut en/of goederen van de Onderneming
19.1 De Klant is verplicht de hut en de directe omgeving in dezelfde staat te (onder)houden als
waarin de Klant het heeft ontvangen.


In geval van schade wordt een kost aangerekend, overeenstemmend met de reële omvang van de schade (t.t.z. de herstelkost of vervangingskost). De herstel- of vervangingskost wordt aangerekend op de kredietkaart waarmee de betaling door de Klant werd uitgevoerd.

19.2 De Klant dient eventuele schade steeds onmiddellijk te melden aan de Onderneming, eveneens indien het schade betreft die niet aan de Klant kan worden toegerekend.

19.3 In geval van overtreding van het rookverbod, wordt door de Onderneming 100,00 EUR (incl.B.T.W.) aangerekend (als schadevergoeding / vergoeding voor de inkomstenderving gelet op de onmogelijkheid tot verhuur van de tent / hut aan de navolgende gasten).

Artikel 20 – Verwerking van persoonsgegevens
20.1 De Onderneming draagt zorg voor de privacy van de Klant en handelt hierbij steeds in
overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake

gegevensbescherming. De Onderneming is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van de Klant. Zij bepaalt immers het doel en de middelen van de verwerking. Voor meer inlichtingen over de verwerking van persoonsgegevens door de Onderneming kunt u de privacy policy van de Onderneming raadplegen op de website: https://www.vlotkamp.be/privacybeleid.


20.2 Door het maken van een reservatie bij VLOTKAMP gaat de klant akkoord met het privacy
beleid van de Onderneming. De Onderneming maakt hierbij gebruik van volgende persoonsgegevens: Naam + voornaam Emailadres Adresgegevens Telefoonnummer


Het gebruik van voornoemde persoonsgegevens heeft als doel om: de Klant een bevestiging van de reservatie en de betaling te sturen. De Klant te contacteren i.v.m. de overnachting. De Klant op de hoogte te houden van alle activiteiten van BOOMKAMP en VLOTKAMP.

20.3 Indien de Klant wenst dat VLOTKAMP diens persoonsgegevens wist, kan de Klant hiertoe een verzoek richten aan de Onderneming op het mailadres info@vlotkamp.be.

20.4 De persoonsgegevens worden door de Onderneming op een correcte manier opgeslagen, zodat alleen bevoegde medewerkers hierin inzage kunnen nemen.

Artikel 21 – Nietigheid
De nietigheid van één of meerdere clausules van de Overeenkomst of Voorwaarden brengt niet de nietigheid van de rest van de Overeenkomst of Voorwaarden met zich mee.


Partijen verbinden er zich toe de nietige clausule(s) te vervangen door een rechtsgeldige clausule, of clausules, die zal (zullen) overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de Overeenkomst en de Voorwaarden, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal (zullen) aansluiten.

Artikel 22 – Volledige overeenkomst
De Voorwaarden vernietigen en vervangen de Voorwaarden van vroegere datum en/of van de
rechtsvoorganger van de Onderneming, dewelke derhalve automatisch als onbestaande dienen te worden beschouwd vanaf de inwerkingtreding van onderhavige Voorwaarden.

Artikel 23 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht
23.1. De Voorwaarden worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht.


23.2 Alle geschillen tussen Partijen zullen definitief worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

ENGLISH

terms and conditions

The Customer acknowledges that, prior to concluding the agreement, he/she has read VLOTKAMP's General Terms and Conditions and that he/she has been fully informed by VLOTKAMP of the existence and legal scope of the onerous and/or unusual clauses, namely Article 8, Article 14 and 16, the main content of which is recapitulated below for the record.

The customer thus confirms that VLOTKAMP has fulfilled the pre-contractual information obligation as referred to in Article VI.2, 7° of the Economic Law Code.

Article 8 Safety regulations and ‘house rules’ VLOTKAMP

8.1 The Customer confirms having been fully informed of the safety regulations or house rules of VLOTKAMP and confirms being aware that pursuant to the reservation/booking made, he/she is obliged to strictly and punctually follow the safety regulations at all times during his/her stay at the VLOTKAMP grounds.


The safety regulations and house rules include (but are not limited to):


- The various safety regulations and instructions contained in these General
Conditions.
- The instructions provided in the mail with check-in instructions.
- The safety regulations as posted on the VLOTKAMP domain.
- Any ad hoc instructions provided on the domain by the Company and/or
its appointees.


If necessary, the Company may unilaterally amend/add to the safety regulations at any time.
to the safety regulations, which shall apply immediately and must be complied with additionally by the Customer(s).

 

8.2 The Customer confirms to strictly observe the safety regulations at all times and to have them observed by the other guests and/or minors in his company. Non-compliance with the safety regulations by the Customer and/or his party is always at their own risk.


The Customer is jointly and severally liable for all damage resulting from:

- his conduct and/or that of the guests in his company,
- any breach of the obligations provided for in these General Terms and Conditions by the
Customer(s) himself or by the guests in his company.


The Customer (and his guests) shall indemnify the Company for any claims from third parties for damage resulting from the acts referred to in the above paragraph.

 

8.3 If the safety regulations and/or rules contained in these General Terms and Conditions are violated by the Customer (and/or by guests in the Customer's company), and/or if the Customer causes a nuisance, if the Customer treats nature and the environment irresponsibly, or if the Customer puts himself/herself or others in danger, the Company has the right to immediately and unilaterally terminate the reservation of the Customer(s) concerned, without any right to reimbursement or compensation on the part of the Customer.


In such a case, the Company also reserves the right to claim any
additional damage suffered as a result of the violation of the rules from the Customer concerned.

Article 14 - Force majeure


14.1 Any case of force majeure or accident shall automatically release the Company from any obligation, without the Customer being able to claim damages.


Among others, the following situations shall be considered as force majeure: accidents, material breakage, exceptional weather conditions, fire, strikes, lock-outs, theft, pandemics and/or lockdowns and exceptional traffic disruptions.


Exceptional weather conditions include (non-exhaustively): extreme heat
wind force > 4 beaufort, extreme thunderstorm, hail, exceptionally low or high water levels, limited visibility due to fog or mist ...


14.2 Any case of force majeure or unforeseen circumstances shall also release the Company from its Liability to the Customer or to Third Parties for any damage caused to the Customer as a result thereof caused to the Customer (e.g. damage caused by storm) or to third parties.

Article 16 Customer's own risk - Company's liability - Exoneration clause


16.1 Notwithstanding the careful actions of the Company, damage or injury may still occur to the Customer or Third Parties without the Company being responsible for it.


After all, a stay at VLOTKAMP always involves an (increased) own risk on the part of the Customer, also given the special nature of the stay (unmanned operation, stay in nature, etc.). The customer confirms that he/she is aware of this and agrees to it by making a reservation with VLOTKAMP.


16.2 As stipulated in article 8.2, non-compliance with the safety regulations by the customer and/or their party is always at their own risk.


The Customer (and his/her party) is (and are) therefore solely and severally liable for all damage resulting from:

 •  his conduct and/or that of the guests in his party,

 • any breach of the obligations provided for in these General Terms and Conditions by the Customer(s) himself/herself or by the guests in his/her party.

The Customer (and his guests) shall indemnify the Company against any claim coming from third parties for damages resulting from the acts referred to in the above paragraph.

16.3 The Company cannot be held liable for the damage and/or the consequences of actions of Third Parties (i.e. parties not involved in this agreement).
In this regard, the Company emphasises that, in any event, it shall not be liable for the loss, damage or theft caused by Third Parties to vehicles and/or goods belonging to the Customer (or the guests in the Customer's company), except in the event of wilful intent or gross negligence on the part of the Company in this regard.

 

16.4 In any event, the Company shall not be liable for damages to Third Parties and should not indemnify the Customer in this hypothesis.

16.5 The Company can never be held liable for the damage and/or consequences of a force majeure situation.


16.6 The Company shall not be liable for any damage of the Customer that is covered by the Customer's own insurance, including travel or cancellation insurance.


However, the aforementioned exclusion shall not apply in the event of damage resulting from intent or gross negligence on the part of the Company.

16.7 The Company can only be held liable insofar as gross negligence or wilful intent can be proven.


If the Customer suffers bodily injury or death, the Company can only be held liable if the claim is the result of an act or omission on the part of the Company.

16.8 In the event that the Company's liability is proven, its liability shall always be limited to the amount for which the Company is insured under its liability insurance policy.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS VLOTKAMP

Article 1 - Information about the Company
STAAV BV
Kleine Monnikenwerve 34
8000 Bruges
VAT number: 0758.579.194
E-mail: info@vlotkamp.be
Tel: +32 496 55 20 59 / +32 471 59 22 04

Article 2 - Definitions

Agreement:

The agreement concluded between STAAV BV and the Client for the supply of goods and/or
services by STAAV BV in connection with the operation of VLOTKAMP holiday accommodation. The Agreement is governed by these Terms and Conditions.

Services provided by Company:

The services provided by the Company consist of the operation of holiday lodges / -

accommodations under the name "VLOTKAMP".

 

Working day:

Any day except Saturday, Sunday and national holidays in Belgium.

Company or "STAAV BV":

STAAV BV, incorporated under Belgian law with its registered office at 8000 Bruges,
Monnikenwerve 34, having company number 0758.579.194, is responsible for the
operation of VLOTKAMP.

 

Customer:

Any consumer using the services of Company.

Terms and Conditions:

The general terms and conditions of Company, as contained in the present document.

 

Website:

The Website of the Company / VLOTKAMP, namely: www.vlotkamp.be .

Article 3 - Applicability
3.1. These Conditions apply to any booking of a stay with VLOT
KAMP, to all Agreements concluded with the Company and to any performance or services provided by the Company.


3.2. The application of the Conditions is accepted by the Customer by the mere fact of entering into the agreement or placing a booking with VLOTKAMP.

 

3.3. The Conditions are made available to the Customer prior to the conclusion of the
Agreement with the Customer.

 

The Terms are further available and consultable at all times on the Company's website at the following link: https://www.vlotkamp.be/algemene-voorwaarden
 

Article 4 - Booking and cancellation

4.1 The reservation/booking of a stay with VLOTKAMP is made via the Company's Website, via an e-mail at the e-mail address given in Art. 1 or via one of the OTAs used by Vlotkamp.

The reservation is only considered final once the price due has been paid by the Customer (see also Art. ***).

4.2 The booking can be cancelled and/or changed up to 2 weeks before the date of the stay by the Customer and/or the Company. 

However, in the event of cancellation in accordance with the previous paragraph, the Customer shall always owe the Company a (fixed) charge of EUR 30.00, including V.A.T., even in the event of timely cancellation in accordance with the above paragraph.

The balance shall be refunded by the Company to the credit card / according to the payment method with which the payment was made by the Customer.

4.3 In case of cancellation by the Customer in the period of 2 weeks prior to the stay,
the Customer remains liable to the Company for the full amount and will not receive any refund.
refund.

4.4 Any cancellation and/or change in application of these Conditions must be communicated by e-mail to the e-mail address: info@vlotkamp.be.

Article 5 - Age conditions
5.1 The Customer must be of age to make a reservation with VLOTKAMP. At least one adult must always be present during the stay.

If, during the stay and/or when checking the Customer's identity documents/data, it appears that the Customer who made the booking (and/or his guests) is not of age, the Company is entitled to immediately terminate the stay, without any right to (re)payment and/or compensation on the Customer's part.

5.2 The Customer confirms being aware that children under 18 years of age must be accompanied by an adult at all times.

5.3 The Customer confirms that he/she is aware of the age rules set out in this article and confirms that he/she will comply with them at all times.

Article 6 - Price and payment
6.1. The price is the one indicated on the Website, unless the Company is forced to adjust this price to the evolution of its fixed and/or variable costs as a result of changes in its components (raw materials, wages, energy, ...).

6.2. Prices are always quoted in EURO. Tourist tax is included in the quoted price.

6.3. Upon confirmation of the booking via the Website, the Customer shall immediately pay the full amount due via the payment method provided by the Company.

6.4. Should it appear that the payment according to clause 7.3 has not been received by the Company, for example due to a technical error, the Company reserves the right to cancel the booking.
 

Article 7 - Arrival and departure / unmanned operation
7.1 On the day of reservation, the Customer may check in from 3 pm at the earliest.
On the day of departure, the Customer must check out by 11 am at the latest. When checking in and out, the Customer must strictly follow the check-in and check-out instructions.

7.2 The Customer confirms that he/she is aware of the fact that, in principle, the operator is not present on the VLOTKAMP domain during the Customer's stay. The operation is thus "unmanned". However, in the event of questions or problems, the Company can always be contacted on the telephone number referred to in article 1.

7.3 At the latest the day before the date of reservation, the Company shall provide the Customer with all the necessary instructions for checking in (and out) to the e-mail address of the Customer specified at the time of reservation.
The Customer acknowledges that the booking can only be made if the online check-in
procedure provided for in the aforementioned e-mail has been completed in full.

During the online check-in procedure, the Customer shall communicate the details of the other guests the Customer will be accompanied by during his stay. It is strictly forbidden to bring unchecked guests to the property.
If the Customer brings an additional guest who has not checked in, or if the Customer fails to carry out the online check-in by 12 noon on the day of the reservation at the latest, the reservation will be terminated or cancelled respectively without further notice and without any right to compensation.
 

Article 8 Safety regulations and "house rules" VLOTKAMP

8.1 The customer confirms having been fully informed of VLOTKAMP's safety regulations or house rules and confirms being aware that, pursuant to the reservation/booking made, he/she is obliged to strictly comply with the safety regulations at all times during his/her stay at the VLOTKAMP grounds.

The safety regulations and house rules include (but are not limited to):

 

 •  The various safety regulations and instructions contained in these General Conditions.

 • The instructions provided in the mail with check-in instructions.

 • The safety regulations as posted on the VLOTKAMP domain.

 • Any ad hoc instructions provided on the domain by the Company and/or its appointees.

If necessary, the Company may unilaterally amend/add to the safety regulations at any time.
to the safety regulations, which shall be immediately applicable and
additionally have to be complied with by the Customer(s).

8.2 The Customer confirms that he/she will strictly observe the safety regulations at all times and have them observed by the other guests and/or minors in his/her party. Non-compliance with the safety rules by the Customer and/or his party is always at their own risk.

The Customer is jointly and severally liable for all damage resulting from :

 • his conduct and/or that of the guests in his party,

 • any breach of the obligations provided for in these General Terms and Conditions by the Customer(s) himself/herself or by the guests in his/her party.

The Customer (and his guests) shall indemnify the Company against any claims from third parties for damages resulting from the acts referred to in the above paragraph.

8.3 If the safety regulations and/or rules contained in these General Terms and Conditions are violated by the Customer (and/or by guests in the Customer's company), and/or if the Customer causes nuisance, if the Customer treats nature and the environment irresponsibly, or if the Customer puts himself/herself or others in danger, the Company has the right to immediately and unilaterally terminate the reservation of the Customer(s) concerned without any right to reimbursement or compensation on the part of the Customer.

In such cases, the Company also reserves the right to recover from the Customer in question any additional damage suffered as a result of the violation of the rules.

Article 9 Prohibition on the presence of pets

The Customer confirms that they are aware that it is absolutely forbidden to bring (domestic) animals onto the domain of VLOTKAMP.

Article 10 Ban on swimming

10.1 The Customer confirms being aware that swimming is absolutely prohibited in the pond on VLOTKAMP's property.

10.2 The Company is not responsible for damage and/or accidents as a result of breaching the aforementioned swimming ban.

The Customer violating the swimming ban is solely responsible / liable for all consequences thereof.

The ladder present at the raft is only for safe access to the raft after a person has fallen into the water.

Article 11 Use and abuse of alcohol and drugs

11.1 Alcohol abuse (including excessive drinking resulting in nuisance for the other guests) and/or drug use is absolutely prohibited on VLOTKAMP's grounds.

11.2 If the Customer is guilty of alcohol or drug abuse, the Company is entitled to terminate the reservation with immediate effect.
In the event of cancellation under this article, the Customer shall not be entitled to any refund and/or compensation.

Article 12 Prohibited fishing

12.1 It is not allowed to fish in the pond.

Article 13 Canoe/swimming jacket/paddle

13.1 You can only reach the raft by using a canoe. With the exception of one raft located on the bank which is accessible both by canoe, but also on foot or by wheelchair.


13.2 It is compulsory to put on the life jacket when entering the water surface and to buckle it correctly. Please go through the instructions given to you beforehand.  The canoe, life jackets and paddles are included in the price. The life jackets may be taken off once you are on the raft.

 

 • You will be assigned the canoe with the name of your raft.

 • On the beach, always lock the canoe in the provided place and put it upside down so no water can get in.

 • Attach the canoe properly to your raft, see instructions. 

If a canoe/swimming jacket/paddle is lost or damaged, the following charges will apply:

 • Lifejacket: €50 excl. VAT

 • Paddle: €30 per paddle excl. VAT

 • Canoe: up to € 1000 excl. VAT

Article 14 Fire safety regulations

14.1 The Customer confirms that they are aware of the general fire and smoking ban around and in BOOMKAMP's cabins/tents.

The aforementioned ban includes, inter alia, a ban on barbecuing, cooking, lighting fires, smoking, etc. (non-limitative list);

Article 15 Peace and respect - ban on illegal dumping

15.1 A stay at VLOTKAMP guarantees a peaceful stay in a beautiful natural environment.

The Company therefore asks the Customer(s) to maintain peace and quiet on the property and not to cause any nuisance to other guests in any way.

15.2 The Customer also confirms that they are aware of the ban on leaving litter on the VLOTKAMP domain.

15.3 In the event of any noise and/or environmental nuisance caused by the Customer, the Company is entitled to terminate/cancel the booking with immediate effect, without the Customer being entitled to claim any claiming any refund or compensation, if applicable.

Moreover, the Company reserves the right to recover from the Customer in question any additional damage suffered as a result of the violation of the rules.

Article 16 - Force majeure
16.1 Any case of force majeure or accident shall automatically release the Company from any obligation, without the Customer being able to claim damages.
The following situations, among others, are considered force majeure: accidents, material break-down, exceptional weather conditions, fire, strikes, lock-outs, theft, pandemics and/or lockdowns and exceptional traffic disruption.

Exceptional weather conditions include (non-exhaustively): extreme heat,
wind force > 4 beaufort, extreme thunderstorms, hail, exceptionally low or high water levels, limited visibility due to fog or mist ...

16.2 Any case of force majeure or unforeseen circumstances shall also release the Company from its liability to the Customer or third parties for any damage caused to the Customer (e.g. damage caused by a storm etc.) or to third parties.

Article 17 - Weather conditions - Bad weather
17.1 A reservation at VLOTKAMP is always made subject to the weather conditions. In the event of unfavourable or unsafe weather conditions (lightning storms, strong winds, etc.), the overnight accommodation can be unilaterally cancelled by the Company for safety reasons.


Where applicable, the Company shall inform the Customer as soon as possible of the application of this article. If weather conditions change during the stay, the Company reserves the right to end the Customer's stay early and ask the Customer (and his/her party) to leave the premises.


Adverse or unsafe weather conditions include (non-exhaustive list): extreme weather conditions (extreme heat, wind force > 4 Beaufort, extreme thunderstorms, hail, exceptionally low or high water levels, limited visibility due to mist or fog ...

The assessment regarding the unsafe nature of the stay given the extreme
weather conditions rests with the Company. For this, the Company bases itself on the information available on KMI.be and is not responsible for incorrect information provided on the aforementioned information channel and/or last minute or unforeseeable changes to the information available after the Customer's stay has already started.

The Customer must accept the Company's assessment of adverse or unsafe weather conditions and behave accordingly.

17.2 In the event of cancellation of the booking pursuant to Clause 17.1, the Customer has the choice of either moving the booking to a later date still available or obtaining a refund of the booking price.

Article 18 Customer's own risk - Company's liability - Exoneration clause
18.1 Notwithstanding the careful actions of the Company, damage or injury may still occur to the Customer or Third Parties without the Company being responsible for it.


After all, a stay at VLOTKAMP always involves an (increased) own risk on the part of the Customer, also given the special nature of the stay (unmanned operation, stay in nature, stay on the water etc.). The customer confirms that he/she is aware of this and agrees to it by making a reservation with VLOTKAMP.

18.2 As stipulated in Art. 8.2, non-compliance with the safety regulations by the Customer and/or his party shall always be at his own risk.


Consequently, the Customer (and his company) is (and are) solely and severally liable for all damage resulting from :

 • his conduct and/or that of the guests in his party,

 • any breach of the obligations provided for in these General Terms and Conditions by the Customer(s) himself/herself or by the guests in his/her party.

The Customer (and his guests) shall indemnify the Company against any claims from third parties for damages resulting from the acts referred to in the above paragraph.

18.3 The Company cannot be held liable for the damage and/or consequences of actions of Third Parties (i.e. parties not involved in the present agreement).

In this regard, the Company emphasises that, in any event, it shall not be liable for the loss, damage or theft caused by Third Parties to vehicles and/or goods belonging to the Customer (or the guests in the Customer's company), except in the event of wilful intent or gross negligence on the part of the Company in this regard.

18.4 In any event, the Company is not liable for damages to Third Parties and should not indemnify the Customer in this hypothesis

18.5 The Company can never be held liable for the damage and/or consequences of a force majeure situation.

18.6 The Company shall not be liable for damages of the Customer that are covered by the Customer's own insurance, including travel or cancellation insurance.

However, the aforementioned exclusion shall not apply in case of damage resulting from intent or gross negligence of the Company.

18.7 The Company may only be held liable insofar as gross fault or intent would be proven on its part.

If the Customer suffers bodily injury or death, the Company may only be held liable if the damage is the result of an act or omission on the part of the Company.

18.8 In the event that the Company's liability is proven, its liability shall always be limited to the amount for which the Company is insured under its liability insurance policy.

Article 19 Damage to the cabin and/or goods of the Company
19.1 The Customer shall be obliged to maintain the raft and its immediate surroundings in the same condition in which the Customer received it.

In the event of damage, a charge shall be made corresponding to the actual extent of the damage (i.e. the cost of repair or replacement). The repair or replacement cost will be charged to the credit card used to make the payment by the Customer.
 

19.2 The Customer must always immediately report any damage to the Company, even if the damage is not attributable to the Customer.

19.3 In the event of violation of the smoking ban, the Company shall charge 100.00 EUR (incl. V.A.T.) (as damages/compensation for loss of income in view of the impossibility of renting out the tent/cabin to subsequent guests).

Article 20 - Processing of personal data
20.1 The Company takes care of the Customer's privacy and in doing so shall always act in accordance with the provisions of the applicable legislation on
data protection. The Company is the person responsible for processing the Customer's personal data. Indeed, it determines the purpose and means of processing. For more information on the Company's processing of personal data, please consult the Company's privacy policy on its website: https://www.vlotkamp.be/privacybeleid.

20.2 By making a reservation with VLOTKAMP, the customer agrees to the Company's privacy
Policy of the Company. The Company hereby uses the following personal data: Name + first name Email address Address details Phone number


The purpose of using the aforementioned personal data is to: send the Customer confirmation of the reservation and payment. Contacting the Customer regarding the overnight stay. Keeping the Customer informed of all BOOMKAMP and VLOTKAMP activities.

20.3 If the Customer wishes VLOTKAMP to delete their personal data, the Customer may send a request to that effect to the Company at the e-mail address info@vlotkamp.be.

20.4 The personal data will be stored by the Company in a proper manner so that only authorised employees can access it.

Article 21 - Nullity
The nullity of one or more clauses of the Agreement or Conditions shall not entail the nullity of the rest of the Agreement or Conditions.

The parties undertake to replace the null and void clause(s) by a legally valid clause, or clauses, which will correspond to the original intention of the parties and the spirit of the Agreement and the Terms and Conditions, or be as close to it as possible.

Article 22 - Entire agreement
The Terms nullify and replace the Terms of earlier date and/or of the
Company's legal predecessor, which are therefore automatically to be considered non-existent as of the coming into force of these Terms.

Article 23 - Applicable law and competent jurisdiction
23.1. The Conditions are governed by and shall be interpreted in accordance with Belgian law.


23.2 All disputes between the Parties shall be finally settled by the courts of the district of West Flanders, Bruges division.

bottom of page